dr ANA NIKEZIĆ

Prodekan za nauku, docent
Arhitektonski fakultet

dr ANA NIKEZIĆ

Prodekan za nauku, docent
Arhitektonski fakultet
+381 63 8623 540
ana.nikezic@arh.bg.ac.rs

Biografija

Prodekan za nauku na Arhitektonskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, gde radi kao docent na Departmanu za Arhitekturu. Doktorirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2007. sa temom Transformacija savremene urbane kuće u uslovima regeneracije gradskog centra. Od tada vodi Dizajn studio i izborne predmete na svim nivoima studija. U okviru dizajn studija ispituje granične mogućnosti delovanja arhitekture u složenom kontekstu postmodernog urbanog pejzaža. Kroz izborne predmete afirmiše savremenu svakodnevicu i urbani stil života. Aktivan je član tima istraživača angažovanih na naučno-istraživačkim projektima finansiranim od strane Ministrarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije. Stručne i naučne radove publikuje u nacionalnim i internacionalnim stručnim zbornicima konferencija, monografijama i časopisima.